پنجشنبه، مهر ۰۴، ۱۳۸۱

لايحه تبيين اختيارات رييس جمهور به مراتب از انتظاری که داشتم بيشتر بود. آنقدر بيشتر که شورای نگهبان نتواند آن را تاييد کند. بدين ترتيب اصلاح طلبان با محافظه کاران وارد چالشی می شوند که اين بار به نظر می آيد به يک جايی می رسد.

مهم جزييات لايحه و يا اين موضوع که خاتمی از اختياراتی هم که دارد استفاده نمی کند نيست. خاصيت اين لايحه اين است که بر خلاف مجلس شخص خاتمی را روبروی شورای نگهبان قرار می دهد و اين موضوع می تواند بر قفلی که گريبان اصلاحات را اين روزها گرفته است فشار مضاعفی آورد.