جمعه، شهریور ۲۹، ۱۳۸۱

تنها چيزي که مي تواند مرا در برابر درگذشت يک دوست هر چند ناآشنا تسکين دهد فکرکردن به اين موضوع است که شايد او همين الان در جايي ديگر، شاد و سرحال نظاره گر همه ماست.