چهارشنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۸۱

"اين که ما چه بد عمل بکنيم چه خوب تنها راه مردم حضور در پاي صندوقهاي راي است و هيچ راه ديگري که مشکلات مردم را حل کند جز مشارکت خود آنها وجود ندارد"

بقيه حرفهاي بهزاد نبوي را در مصاحبه اش با ياس نو بخوانيد. مهمترين ويژگي بهزاد نبوي اين است که واقع بين است. نمي نشيند از تو آسمان براي اصلاحات برنامه بريزد و تحليل کند