شنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۸۱

يک خوبي اين انتخابات اين است که وقتي چند ماه ديگر مردم به عمق اشتباهي که انجام دادند پي بردند ديگر مي فهمند که الکي کلاس نگذارند و بايد مثل آدم بيايند و از همين حقوق قطره اي هم که دارند استفاده کنند وگرنه سر خودشون کلاه رفته.
تصور کنيد چند ماه ديگر بايد به جاي همشهري جهان، ضميمه کيهان را بخوانيد.