یکشنبه، اسفند ۱۱، ۱۳۸۱

پيام اين انتخابات اين بود که مردم اصلاح طلبي وضع موجود را نمي پسندند. اما آيا اين بدين معني است که اصلاح طلبان بايد در استراتژي خود به کلي تجديد نظر کنند؟ اگر اصلاح طلبان به دنبال راي مردم مثلا در انتخابات رياست جمهوري باشند شکي نيست که بدون در پيش گرفتن استراتژي راديکال تر موفق نخواهند بود. اما آيا واقعا راديکال کردن فضاي موجود کار درستي است؟

به نظر من حاکمان بايد سعي کنند آن چه را که مردم مي خواهند فراهم کنند. اما اين که از چه راهي، لزوما نبايد از نظر مردم پيروي کنند. چرا که معمولا مردم چندان آينده نگر نيستند و بيشتر به دنبال راههاي سريع که لزوما بهترين راهها نيستند مي گردند.

اصلاح طلبان زنگ خطر را شنيده اند اما اين که حال در چنين شرايطي بايد چه راهي را انتخاب کنند سوال ديگري است.