چهارشنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۸۱

قيمت بنزين مي شود 65 تومان. به نظر من درجه باعرضه گي يک کابينه با قيمت بنزين رابطه مستقيم دارد. هر چه کابينه بي عرضه تر و ترسوتر، قيمت بنزين پايين تر. يعني ترجيح منافع کوتاه مدت به بلند مدت.