چهارشنبه، آبان ۰۹، ۱۳۸۰

راستي طبرزدي براي صدمين مرتبه از زندان آزاد شد .
.احتمالا کساني که چندان تو باغ نيستند خواهند گفت رژيم تحت فشارهاي مردمي مجبور شد رهبر جنبش دانشجويي ايران را آزاد کند. ولي خودمانيم, ما که ديگر فيلم نمي شويم
اين طبرزدي..., اصلا فعلا بي خيال.