دوشنبه، آبان ۰۷، ۱۳۸۰

آمريکا در پيام های راديويی که برای افغان ها پخش می شود، در مورد شباهت رنگ بمب های خوشه ای و بسته های غذايی ارسالی هشدار داده است چرا که هر دو زرد رنگ است. واقعا استعداد مي خواهد که آدم براي بسته های غذا همان رنگي را انتخاب کند که بمب های خوشه ای دارد.