دوشنبه، آبان ۰۷، ۱۳۸۰

فاطمه حقيقت جو نماينده مردم تهران قرار است با خبر نگار امور مجلس روزنامه ايران ازدواج کند . مبارک باشد . فقط وقت کرديد يک سري به روزنامه انتخاب بزنيد که نوشته است به عقيده برخي ناظران اين پيوند نشانه جايگاه ويژه مطبوعات و اطلاع رساني نزد مجلس ششم است. به اميد ويژه تر شدن هر چه بيشتر اين جايگاه.