پنجشنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۸۱

آقايان محافظه کار، به خدا خود شما هم سوار همين کشتي هستيد که داريد سوراخش مي کنيد.