دوشنبه، دی ۲۲، ۱۳۸۲

خدا کند این اوضاع مملکت زودتر درست شود تا من یک کم بتوانم بنشینم سر درسم!