چهارشنبه، مهر ۲۳، ۱۳۸۲

دوستم من را در راه ديد و گفت :‌ " هنوز هم عكس خاتمي به ديوار اتاقت هست؟‌ "