دوشنبه، مهر ۲۱، ۱۳۸۲

نگرانم كه چرا ديگر از اين كه در چنين اوضاع مفتضحانه اي قرار دارم نگران نيستم!