پنجشنبه، اردیبهشت ۲۶، ۱۳۸۱

بالاي سايت ايسنا با يک طراحي مثلا هنري نوشته شده است : "رهرو آنست که آهسته و پيوسته رود" که يعني اصلاح طلبان و روزنامه هاي دوم خردادي مرگ من يواش.

خدا وکيلي فکر مي کنيد جاي ديگري جز ايران بشود پيدا کرد که مسوولان سايت خبرگزاري آنجا به اين فکر بيفتند که ديگران را از طريق سخنان ادبي نصيحت کنند!