چهارشنبه، شهریور ۱۲، ۱۳۸۲

دوستم امروز من را با يك قوطي كوكا در مهماني دانشكده ديد و گفت : " تو هنوز مشروب نمي خوري؟"