یکشنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۸۲

سخنران کنفرانس جيغ و داد مي زد که چرا ما ايراني ها نمي توانيم نظرات همديگر را تحمل کنيم!