چهارشنبه، شهریور ۰۵، ۱۳۸۲

جنگلهاي غرب کانادا دچارآتشسوزي شده اند. امروز تلويزيون مي گفت مردم به کليسا مي روند و براي بارش باران دعا مي کنند.